Trening

07.12.2021 12:00
07.12.2021 16:00

Trening pu+pi ,pohyb po plose, 2x spravce, 2x host